Main Aap Apni Talaash Mein Hoon


Main Aap Apni Talaash Mein Hoon
Mera Koi Rahnuma Nahin Hai
Woh Kya Dikhayen Ge Raah Mujh Ko
Jinhen Khud Apna Pataa Nahin Hai
Ye In Ke Mandir, Ye In Ki Masjid
Ye Zar-Paraston Ki Sajda-Gaahen
Agar Ye Inke Khuda Ka Ghar Hai
To In Mein Mera Khuda Nahin Hai

Main Aap Apni Talaash Mein Hoon

Leave a comment