Idhar Teri Mashiyyat Hai


Idhar teri mashiyyat hai udhar hikmat rasoolon ki,
Ilaahi aadami ke baab mein kya hukm hota hai.

Leave a comment