Search Results » "Kabir"


Kabir sukh na eh jag-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sukh na eh jag-Gurbani

Kabir soyi mariye jih mue-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir soyi mariye jih mue-Gurbani

Kabir santan ki jhugiya bhale bhathi-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir santan ki jhugiya bhale bhathi-Gurbani

Kabir sant mue kia roye jo kpune greh jaye-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sant mue kia roye jo kpune greh jaye-Gurbani

Kabir saktu aisa hai jaisi lasan ki khan-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir saktu aisa hai jaisi lasan ki khan-Gurbani

Kabir sabh te hum bure-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sabh te hum bure-Gurbani

Kabir rati hovhi kariya-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir rati hovhi kariya-Gurbani

Kabir priti ek sou kiye-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir priti ek sou kiye-Gurbani

Kabir meri jati kau sabu ko hasnehar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir meri jati kau sabu ko hasnehar-Gurbani

Kabir mera mujh me kichhu nahi-Gurban

Tags: | Category: Gurbani
Kabir mera mujh me kichhu nahi-Gurban

Kabir maya dolni pawan vahe hiv dhar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya dolni pawan vahe hiv dhar-Gurbani

Kabir maya dolni pawan jhakolanhar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya dolni pawan jhakolanhar-Gurbani

Kabir maya chorti-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya chorti-Gurbani

Kabir marta marta jag mua-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir marta marta jag mua-Gurbani

Kabir manas janam dulabh hai-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir manas janam dulabh hai-Gurbani

Kabir lutna hai ta loot-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir lutna hai ta loot-Gurbani

Kabir keso keso kukiye n soyiye aasar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir keso keso kukiye n soyiye aasar-Gurbani

Kabir meri simrani rasna upri naam-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir meri simrani rasna upri naam-Gurbani

Kabir kanchan ke kundal banne-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir kanchan ke kundal banne-Gurbani

Kabir kajal ki kothri-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir kajal ki kothri-Gurbani

Kabir jis marne te jag darre-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir jis marne te jag darre-Gurbani

Kabir jahu jahu jau firiyo kautak thau thai-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir jahu jahu jau firiyo kautak thau thai-Gurbani

Kabir ja din hou mua pachhe-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir ja din hou mua pachhe-Gurbani

Kabir har ka simran jo kare-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir har ka simran jo kare-Gurbani

Kabir esa eku adu jo jeevat mirtak hoye-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir esa  eku adu jo jeevat mirtak hoye-Gurbani

Kabir eh tan jayega-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir eh tan jayega-Gurbani

Kabir eh tan jayega saku te lej barohe-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir eh tan jayega saku te lej barohe-Gurbani

Kabir kaudi kaudi jor k jori lakh crore-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir kaudi kaudi jor k jori lakh crore-Gurbani

Kabir dagmag kiya karhe kra dulavhi jiyo-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir dagmag kiya karhe kra dulavhi jiyo-Gurbani

Kabir chandan ka birva bhala bediyo dhak palas-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir chandan ka birva bhala bediyo dhak palas-Gurbani