Search Results » "Kabir"


Pic of Vipin Kabir

Category: Desi Boys
Pic of  Vipin Kabir

Kabir Jayanti

Category: Kabir Jayanti
Kabir Jayanti

Kabir das Jayanti !

Category: Kabir Jayanti
Kabir das Jayanti !

Kabir Das Jayanti Image

Category: Kabir Jayanti
Kabir Das Jayanti Image

Kabir Das Jayanti Special

Category: Kabir Jayanti
Kabir Das Jayanti Special

Kabir Das Jayanti

Category: Kabir Jayanti
Kabir Das Jayanti

Kabir ta siyu priti kare ja ko thakur-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir ta siyu priti kare ja ko thakur-Gurbani

Kabir sukh na eh jag-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sukh na eh jag-Gurbani

Kabir soyi mariye jih mue-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir soyi mariye jih mue-Gurbani

Kabir santan ki jhugiya bhale bhathi-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir santan ki jhugiya bhale bhathi-Gurbani

Kabir sant mue kia roye jo kpune greh jaye-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sant mue kia roye jo kpune greh jaye-Gurbani

Kabir saktu aisa hai jaisi lasan ki khan-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir saktu aisa hai jaisi lasan ki khan-Gurbani

Kabir sabh te hum bure-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir sabh te hum bure-Gurbani

Kabir rati hovhi kariya-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir rati hovhi kariya-Gurbani

Kabir priti ek sou kiye-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir priti ek sou kiye-Gurbani

Kabir meri jati kau sabu ko hasnehar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir meri jati kau sabu ko hasnehar-Gurbani

Kabir mera mujh me kichhu nahi-Gurban

Tags: | Category: Gurbani
Kabir mera mujh me kichhu nahi-Gurban

Kabir maya dolni pawan vahe hiv dhar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya dolni pawan vahe hiv dhar-Gurbani

Kabir maya dolni pawan jhakolanhar-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya dolni pawan jhakolanhar-Gurbani

Kabir maya chorti-Gurbani

Tags: | Category: Gurbani
Kabir maya chorti-Gurbani